شرکت صندلی سازی اسفنج قالبی ایران
SEGIGO
واحد های سازمانی
واحد های سازمانی
قالبسازی
سری تراشی
رویه کشی و مونتاژ
پرسکاری
خیاطی
جوشکاری
تزریق فوم
رنگ کاری
انبار
برنامه ریزی تولید
فنی مهندسی
بازرگانی

صفحه اصلیدرباره مامحصولاتواحد های سازمانیتماس با ماهمکاری بامااخبارورود